Những tấm biển lớn với 8 chữ “ái quốc, sáng tân, bao dung, hậu đức”  đã xuất hiện rất nhiều trong vài tuần qua ở thủ đô của Trung Quốc.