Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Tuyên bố khẩn từ Liên Đoàn Sinh Viên Hồng Kông đáp lại chính phủ

Nguyễn Trang Nhung chuyển ngữ

[04 tháng 10, 14 HKT 23:00]
[English version is available at the bottom of this post]
Vào ngày 22 tháng 9 năm 2014, Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông (HKFS) đã bắt đầu bãi khóa. Xa hơn, vào 26 tháng 9 năm 2014, HKFS đã kêu gọi chiếm giữ Quảng trường Công dân. Cuối cùng, khi có sự khởi đầu của công dân, toàn bộ phong trào đã trở thành phong trào Chiếm trung tâm vào ngày 28 tháng 9 năm 2014. Mặc dù có một số tuyên bố rằng phong trào này là một "cuộc cách mạng màu", nhưng chúng tôi xin nhắc lại rằng toàn bộ phong trào chỉ tập trung vào việc đấu tranh vì một hệ thống chính trị dân chủ của Hồng Kông. Trọng tâm chính của phong trào là đổi mới cơ chế bầu cử Trưởng Đặc khu và Hội đồng Lập pháp. Bằng cách đó, chúng tôi hy vọng đảm bảo rằng mọi công dân Hồng Kông có các quyền và khả năng bình đẳng và thực hiện phổ thông đầu phiếu thực chất và dân chủ ở Hồng Kông.


Lực lượng xã hội đen tự phát tương tự phá hoại các cuộc biểu tình ở Việt Nam.

Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng "Các vấn đề Hồng Kông phải được giải quyết bởi Hồng Kông; Các vấn đề chính trị phải được giải quyết một cách chính trị". Với nguyên tắc này, chúng tôi chú trọng đến việc nói chuyện với các quan chức chịu trách nhiệm về cải cách chính trị, ví dụ, Bà Carrie Lam.

Ngay từ đầu toàn bộ phong trào, chúng tôi đã tìm cách nói chuyện với chính phủ và chúng tôi rất chú trọng đến khả năng và kết quả của các cuộc đàm phán như vậy. Chúng tôi đã nhiều lần mời chính phủ nói chuyện với chúng tôi trong thiện chí, ví dụ, trong suốt thời gian bãi khóa, chúng tôi đã mời ông CY Leung, Trưởng Đặc khu của Hồng Kông, nói chuyện với chúng tôi. Tuy nhiên, khi khả năng diễn ra các cuộc đàm phán giữa chính phủ và chúng tôi sắp thành hiện thực, chính phủ đã cho phép xã hội đen phá vỡ cuộc biểu tình một cách có hệ thống. Hành động này của chính phủ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở của một cuộc nói chuyện hòa bình với sự tin tưởng lẫn nhau. Chúng tôi do đó bày tỏ sự thất vọng và phẫn nộ của mình. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoại việc từ bỏ các cuộc đàm phán. Chúng tôi sẽ chỉ khởi động lại các cuộc đàm phán trừ khi và cho đến khi chính phủ giải thích các sự cố liên quan.
Trong ánh sáng của các bằng chứng phong phú cho thấy cảnh sát đã thất bại trong việc thực thi pháp luật một cách đầy đủ, toàn bộ các sự cố có rất nhiều điều không chắc chắn và hồ nghi. Chính phủ phải hồi đáp về các vấn đề sau đây:
1. Chính phủ hứa điều tra về các sự cố. Đặc biệt, chính phủ phải điều tra liệu cảnh sát đã thất bại trong việc thực thi pháp luật và dung dưỡng các tội phạm. Chính phủ phải giải thích cho công chúng ngay lập tức.
2. Do ông CY Leung đã nhiều lần lờ đi người dân và đã sử dụng cảnh sát như lá chắn của mình để đàn áp một cách bạo lực những người biểu tình hòa bình, chúng tôi chỉ chấp nhận nói chuyện với bà Carrie Lam, Tổng thư ký Hành chính, và hai quan chức khác là những người chịu trách nhiệm về cải cách hiến pháp. Chúng tôi sẽ không nói chuyện trực tiếp với ông CY Leung.
Nếu chính phủ cho thấy một cử chỉ thiện chí và trả lời những vấn đề nêu trên, sinh viên sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán một lần nữa.
Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông
04 Tháng 10 năm 2014
---
URGENT STATEMENT FROM HONG KONG FEDERATION OF STUDENTS IN RESPONSE TO THE GOVERNMENT
[Oct 4, 14 HKT 23:00]
On 22 September 2014, Hong Kong Federation of Students (HKFS) had started class boycott, Further on 26 September 2014, HKFS called to regain the Civic Square. Finally, upon the citizens’ initiation, the whole movement has turned into Occupy movement on 28 September 2014. Even though some claims that this movement is a “Color Revolution”, but we hereby reiterate that the whole movement purely focuses on fighting for a democratic political system of Hong Kong. The main focus is to reform the election mechanism of the Chief Executive and Legislative Council. By doing so, we hope to ensure that every Hong Kong citizen has equal rights and powers and to implement genuine universal suffrage and democracy in Hong Kong.
We have repeatedly stated that “Hong Kong problems have to be solved by Hong Kong; Political problems have to be solved politically”. With this principle, we attach importance to talk with officials who are responsible for political reform, e.g. Mrs. Carrie Lam.
From the very beginning of the whole movement, we have sought to talk with the government and we attach great importance to the possibility and result of such talks. We have repeatedly invited the government to talk with us in goodwill, for example, during class boycott we have invited Mr. CY Leung, Chief Executive of Hong Kong, to talk with us. However, when the possibility of talks between the government and us almost realizes, the government has allowed gangsters to disrupt protests systematically. This act by the government has severely affected the basis of a peaceful talk with mutual trust and confidence. We hereby express that our disappointment and indignation. We have no other alternative except abandoning the talks. We will only restart the talks unless and until the government has explained the relevant incidents.
In light of the abundant evidences showing that the police have failed to enforce the law to the full extent, the whole incidents have a lot of uncertainties and doubts. The government has to responding to the following matters:-
1. The government promises to investigate on the incidents. In particular, the government has to investigate whether the police failed to enforce the law and harbored the delinquents. The government has to explain to the public immediately.
2. Since Mr. CY Leung has repeatedly ignored the people and used the police as his shield to suppress the peaceful protestors violently, we only accept to talk with Mrs. Carrie Lam, the Chief Secretary of Administration, and the two other officials who are responsible for constitutional reform. We will not talk with Mr. CY Leung directly.
If the government shows a gesture of goodwill and responded to the above, students are willing to start the talks again.
Hong Kong Federation of Students
4 October 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét